Menedżer Sprzedaży

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

Allegro
Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ulicy Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000268796.
Menedżer Sprzedaży
usługa, której operatorem jest Allegro, umożliwiająca zarządzanie sprzedażą w Serwisie Allegro.pl oraz sklepach internetowych w ramach Serwisu iStore.pl, umieszczona w publicznej sieci Internet, do której dostęp odbywa się za pośrednictwem domeny ms.allegro.pl.
Użytkownik Allegro
podmiot, który spełnia warunki Regulaminu Allegro i dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie Allegro.pl, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto Allegro i uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Allegro.
Użytkownik iStore
podmiot, który spełnia warunki Regulaminu Serwisu iStore.pl prowadzonego przez Allegro, umożliwiającego założenie i prowadzenie własnego sklepu internetowego.
Użytkownik MS
Użytkownik Allegro lub Użytkownik iStore, który spełnia warunki niniejszego Regulaminu i korzysta z usługi Menedżer Sprzedaży.
Konto Allegro
prowadzone dla Użytkownika Allegro pod unikalna nazwą konto, będące zbiorem danych Użytkownika Allegro oraz informacji o działaniach w ramach Serwisu Allegro.pl.
Regulamin Allegro
Regulamin, którego akceptacja jest wymagana przez Użytkownika Allegro w procesie rejestrowania się w Serwisie Allegro.pl.
Towar
rzecz, usługa lub prawo, będące przedmiotem sprzedaży w Serwisie Allegro.pl lub w sklepie internetowym w ramach Serwisu iStore.pl.
Magazyn
funkcjonalność dostępna w ramach Menedżera Sprzedaży, umożliwiająca Użytkownikowi MS zarządzanie oraz prowadzanie ewidencji sprzedaży Towaru (ze względu na rodzaj i ilość sztuk).

II. Warunki korzystania

 1. Użytkownikiem MS może być wyłącznie podmiot posiadający zarejestrowane Konto Allegro.
 2. Użytkownik MS uzyskuje dostęp do Menedżera Sprzedaży poprzez aktywowanie usługi oraz wskazanie Konta Allegro i opcjonalnie sklepu internetowego prowadzonego w ramach Serwisu iStore.pl, które objęte będą niniejszą usługą.
 3. Użytkownik MS uzyskuje dostęp do Menedżera Sprzedaży z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu - akceptacja Regulaminu oznacza tym samym, zawarcie umowy na czas nieokreślony o świadczenie usług pomiędzy Allegro a Użytkownikiem MS.

III. Treść usługi

 1. Nowy Menedżer Sprzedaży to samodzielna aplikacja do zarządzania masową sprzedażą w Internecie, która pozwala Użytkownikowi MS:
  • zarządzać sprzedażą w Serwisie Allegro.pl lub sklepie internetowym prowadzonym w ramach Serwisu iStore.pl,
  • powiązać dowolną liczbę Kont Allegro i sklepów prowadzonych w ramach Serwisu iStore.pl, z zastrzeżeniem art. IV pkt. 2,
  • utworzyć Magazyn,
  • wydawać dyspozycje wystawienia Towaru z Magazynu w Serwisie Allegro.pl lub w sklepie internetowym w ramach Serwisu iStore.pl, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia ofert sprzedaży,
  • gromadzić dane o transakcjach i klientach,
  • wykonywać wydruki wspomagające zarządzanie sprzedażą (w tym pocztowe druki adresów pomocniczych na paczki i przesyłki pobraniowe).
 2. W ramach Menedżera Sprzedaży archiwizacja sprzedaży oraz innych działań dotyczących Towarów obejmuje okres 365 dni z zastrzeżeniem art. 3.3.
 3. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika MS z Menedżera Sprzedaży, może on uzyskać dostęp do historii transakcji oraz innych działań dotyczących Towarów, po ponownym połączeniu Konta Allegro z Menedżerem Sprzedaży, o ile od momentu rezygnacji nie upłynęło 60 dni.

IV. Prawa i obowiązki użytkownika MS

 1. Użytkownik MS jest odpowiedzialny za aktualizowanie oraz dochowanie należytej staranności przy określaniu stanów Magazynu tak, aby odpowiadały one faktycznej ilości Towarów, które przeznaczył do sprzedaży.
 2. Użytkownikowi MS zabronione jest udostępnianie Menedżera Sprzedaży oraz jego funkcjonalności osobom trzecim poprzez dołączanie Kont Allegro innych Użytkowników Allegro do korzystania z niniejszej usługi z wyjątkiem sytuacji opisanej w podpunkcie a) artykułu 2.13. Regulaminu Allegro.
 3. Użytkownik MS nie ma prawa do korzystania z Menedżera Sprzedaży w celach innych niż te, które zostały określone w niniejszym Regulaminie oraz na stronach „Pomocy” w Serwisie Allegro.pl.
 4. Użytkownik MS ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość powyższych oświadczeń oraz niespełnienie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

V. Prawa i obowiązki Allegro

 1. Allegro dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania Menedżera Sprzedaży. Allegro nie odpowiada za awarie i usterki w działaniu Menedżera Sprzedaży, spowodowane czynnikami niezależnymi od Allegro.
 2. W przypadku okresowego braku dostępu Użytkownika MS do Menedżera Sprzedaży, Allegro dokona zwrotu kwoty w ramach Okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art VI pkt.1, w wysokości proporcjonalnej do okresu, przez jaki usługa była niedostępna.
 3. Allegro zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownikowi MS do wszystkich usług, świadczonych w ramach Allegro (w tym do Menedżera Sprzedaży), w przypadku naruszenia przepisów prawa, nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, bądź Regulaminu Allegro lub innych działań naruszających dobre obyczaje lub szkodzących Allegro.
 4. Allegro zastrzega sobie prawo do modyfikowania w każdym czasie usługi Menedżera Sprzedaży, z zastrzeżeniem, że nie będą one miały wpływu na prawa i obowiązki Użytkownika MS. W pozostałych wypadkach postanowienia art. VIII pkt. 1 niniejszego Regulaminu, stosuje się odpowiednio.

VI. Płatności

 1. Usługi świadczone przez Grupę Allegro w ramach Menedżera Sprzedaży są odpłatne. Opłata jest pobierana z góry i naliczana Użytkownikowi MS w ramach Okresu rozliczeniowego, który wynosi 30 dni (Okres rozliczeniowy).
 2. Kwota wynikająca z Okresu rozliczeniowego doliczana jest do salda rachunku wskazanego przez Użytkownika MS Konta Allegro.
 3. Wysokość opłat w ramach Okresu rozliczeniowego zależy od wykupionego pakietu usługi. Usługa Menedżer Sprzedaży dostępna jest w dwóch pakietach:
  1. „Tylko Allegro” - zakres usługi obejmuje zarządzanie sprzedażą wyłącznie na Kontach Allegro,
  2. „E-commerce” - zakres usługi obejmuje zarządzanie sprzedażą na Kontach Allegro i w sklepach internetowych w ramach Serwisu iStore.pl,
 4. Wysokość opłat w danym Okresie rozliczeniowym wynosi 10 zł w przypadku wykupienia pakietu „Tylko Allegro” oraz 15 zł w przypadku wykupienia pakietu „E-commerce” z zastrzeżeniem art. VI. pkt. 5.
 5. Użytkownik, który po raz pierwszy aktywuje usługę Menedżer Sprzedaży ma możliwość wykupienia na 30 dni testowej wersji usługi. Opłata za wersję testową wynosi 5 zł w przypadku wykupienia pakietu „Tylko Allegro” oraz 7,50 zł w przypadku wykupienia pakietu „E-commerce”.
 6. Grupa Allegro udzieli Użytkownikowi MS rabatu w ramach opłat wynikających z korzystania z Menedżera Sprzedaży, jeżeli opłaci on z góry odpowiednio kilka Okresów rozliczeniowych tj. na 90, 180 lub 365 dni. Przedmiotowy rabat wynosi:
  Pakiet Abonament Opłata Rabat
  Tylko Allegro 90 dni 28,50 zł 5%
  E-commerce 42,75 zł
  Tylko Allegro 180 dni 54,00 zł 10%
  E-commerce 81,00 zł
  Tylko Allegro 365 dni 96,00 zł 20%
  E-commerce 144,00 zł
 7. Użytkownik MS, którego Konto Allegro jest zawieszone, nie może w tym czasie wykupić ani przedłużyć możliwości korzystania z Menedżera Sprzedaży.

VII. Rozwiązanie i odstapienie od umowy

 1. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Allegro ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  1. bezskutecznie upłynął termin określony w wezwaniach do zapłaty zaległych należności wobec Allegro,
  2. Użytkownik MS narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź Regulaminu Allegro lub obowiązujące przepisy prawa,
  3. Użytkownik MS działa na szkodę Allegro lub podmiotów trzecich.
 3. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. II pkt. 3 niniejszego Regulaminu, Użytkownik MS może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi MS w ramach konta o statusie Konta Firma, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Menedżera Sprzedaży.
 1. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Allegro ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  1. bezskutecznie upłynął termin określony w wezwaniach do zapłaty zaległych należności wobec Allegro,
  2. Użytkownik MS narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź Regulaminu Allegro lub obowiązujące przepisy prawa,
  3. Użytkownik MS działa na szkodę Allegro lub podmiotów trzecich.
 3. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. II pkt. 3 niniejszego Regulaminu, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi MS w ramach konta o statusie Konta Firma, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Menedżera Sprzedaży.

VIII. Przepisy końcowe

 1. Allegro zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, z zachowaniem minimum 7-dniowego okresu wyprzedzenia. Użytkownicy MS o zmianach Regulaminu będą powiadamiani drogą informacji na stronach internetowych Serwisu Allegro.pl. Brak akceptacji zmian jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z Allegro w zakresie korzystania z Menedżera Sprzedaży.
 2. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Menedżera Sprzedaży, w tym do logo "Menedżera Sprzedaży ", a także do funkcjonalności, układu i kompozycji elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej przysługują wyłącznie Allegro. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników MS powyższych praw przysługujących Allegro, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie lub za zgodą Allegro.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Regulaminu Allegro.

Pobierz Regulamin Menedżera Sprzedaży.