Menedżer Sprzedaży

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

Allegro
Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-798, REGON 365331553
Menedżer Sprzedaży
usługa, której operatorem jest Allegro, umożliwiająca zarządzanie sprzedażą w Serwisie Allegro.pl umieszczona w publicznej sieci Internet, do której dostęp odbywa się za pośrednictwem domeny ms.allegro.pl.
Użytkownik Allegro
podmiot, który spełnia warunki Regulaminu Allegro i dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie Allegro.pl, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto Allegro i uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Allegro.
Użytkownik MS
Użytkownik Allegro, który spełnia warunki niniejszego Regulaminu i korzysta z usługi Menedżer Sprzedaży.
Konto Allegro
prowadzone dla Użytkownika Allegro pod unikalna nazwą konto, będące zbiorem danych Użytkownika.
Regulamin Allegro
Regulamin, którego akceptacja jest wymagana przez Użytkownika Allegro w procesie rejestrowania się w Serwisie Allegro.pl.

II. Warunki korzystania

 1. Użytkownikiem MS może być wyłącznie podmiot posiadający zarejestrowane Konto Allegro.
 2. Użytkownik MS uzyskuje dostęp do Menedżera Sprzedaży poprzez aktywowanie usługi oraz wskazanie Konta, które objęte będzie niniejszą usługą.
 3. Użytkownik MS uzyskuje dostęp do Menedżera Sprzedaży z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu - akceptacja Regulaminu oznacza tym samym, zawarcie umowy na czas nieokreślony o świadczenie usług pomiędzy Allegro a Użytkownikiem MS.

III. Treść usługi

 1. Nowy Menedżer Sprzedaży to samodzielna aplikacja do zarządzania masową sprzedażą w Internecie, która pozwala Użytkownikowi MS:
  • zarządzać sprzedażą w Serwisie Allegro.pl.
  • powiązać dowolną liczbę Kont z zastrzeżeniem art. IV pkt. 1,
  • wydawać dyspozycje wystawienia w Serwisie Allegro.pl, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia ofert sprzedaży,
  • gromadzić dane o transakcjach i klientach,
  • wykonywać wydruki wspomagające zarządzanie.
 2. W ramach Menedżera Sprzedaży archiwizacja sprzedaży oraz innych działań dotyczących Towarów dostępna jest w panelu administracyjnym i obejmuje okres do 180 dni wstecz w ramach zakładki Zamówienia (gdzie datą początkową jest 2 listopada 2020 roku) oraz okres do 365 dni wstecz w ramach zakładki Transakcje (gdzie datą końcową jest 2 listopada 2020 roku) z zastrzeżeniem art. III pkt. 3.
 3. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika MS z Menedżera Sprzedaży, nie ma on możliwości uzyskania dostępu do historii Transakcji oraz innych działań dotyczących Towarów, po ponownym połączeniu Konta Allegro z Menedżerem Sprzedaży.

IV. Prawa i obowiązki użytkownika MS

 1. Użytkownikowi MS zabronione jest udostępnianie Menedżera Sprzedaży oraz jego funkcjonalności osobom trzecim poprzez dołączanie Kont Allegro innych Użytkowników Allegro do korzystania z niniejszej usługi z wyjątkiem sytuacji opisanej w podpunkcie a) artykułu 2.13. Regulaminu Allegro.
 2. Użytkownik MS nie ma prawa do korzystania z Menedżera Sprzedaży w celach innych niż te, które zostały określone w niniejszym Regulaminie oraz na stronach „Pomocy” w Serwisie Allegro.pl.
 3. Użytkownik MS ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość powyższych oświadczeń oraz niespełnienie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

V. Prawa i obowiązki Allegro

 1. Allegro dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania Menedżera Sprzedaży. Allegro nie odpowiada za awarie i usterki w działaniu Menedżera Sprzedaży, spowodowane czynnikami niezależnymi od Allegro.
 2. W przypadku okresowego braku dostępu Użytkownika MS do Menedżera Sprzedaży, Allegro dokona zwrotu kwoty w ramach Okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. VI pkt.1, w wysokości proporcjonalnej do okresu, przez jaki usługa była niedostępna.
 3. Allegro zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownikowi MS do wszystkich usług, świadczonych w ramach Allegro (w tym do Menedżera Sprzedaży), w przypadku naruszenia przepisów prawa, nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, bądź Regulaminu Allegro lub innych działań naruszających dobre obyczaje lub szkodzących Allegro.
 4. Allegro zastrzega sobie prawo do modyfikowania w każdym czasie usługi Menedżera Sprzedaży, z zastrzeżeniem, że nie będą one miały wpływu na prawa i obowiązki Użytkownika MS. W pozostałych wypadkach postanowienia art. VIII pkt. 1 niniejszego Regulaminu, stosuje się odpowiednio.

VI. Płatności

 1. Usługi świadczone przez Allegro w ramach Menedżera Sprzedaży są odpłatne. Dostęp do MS jest możliwy wyłącznie przy zakupie usługi Abonament Sklepowy. Wysokość opłaty za Menedżer Sprzedaży określa Załącznik nr 4 do Regulaminu Allegro

VII. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

 1. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Allegro ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  1. bezskutecznie upłynął termin określony w wezwaniach do zapłaty zaległych należności wobec Allegro,
  2. Użytkownik MS narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź Regulaminu Allegro lub obowiązujące przepisy prawa,
  3. Użytkownik MS działa na szkodę Allegro lub podmiotów trzecich.
 3. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. II pkt. 3 niniejszego Regulaminu, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi MS w ramach konta o statusie Konta Firma, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Menedżera Sprzedaży.

VIII. Przepisy końcowe

 1. Allegro zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, z zachowaniem minimum 15-dniowego okresu wyprzedzenia. Użytkownicy MS o zmianach Regulaminu będą powiadamiani drogą informacji na stronach internetowych Serwisu Allegro.pl. Brak akceptacji zmian jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z Allegro w zakresie korzystania z Menedżera Sprzedaży.
 2. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Menedżera Sprzedaży, w tym do logo "Menedżera Sprzedaży ", a także do funkcjonalności, układu i kompozycji elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej przysługują wyłącznie Allegro. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników MS powyższych praw przysługujących Allegro, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie lub za zgodą Allegro.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Regulaminu Allegro.
 4. Allegro dopuszcza udostępnienie Użytkownikom MS funkcjonalności i rozwiązań Menedżera Sprzedaży na odmiennych warunkach, niż te o których mowa w nin. Regulaminie, na podstawie odrębnej umowy.

Pobierz Regulamin Menedżera Sprzedaży.